De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (= MR) is een inspraakorgaan, deels te vergelijken met de Ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De rechten en plichten van een MR zijn wettelijk vastgelegd, evenals bijvoorbeeld het aantal leden en de samenstelling.
 
Het ouderdeel wordt gevormd door:
Mevr. Wendy Essers
Dhr. Wim den Teuling
 
Het personeelsdeel wordt gevormd door:
Maranka Ascolese
Henriëtte Pistorius
 
De zittingsduur bedraagt vier jaar. De leden treden niet allen gelijktijdig af, maar volgens een door de raad afgesproken schema. De zittingsperiode begint globaal aan het begin van een nieuw schooljaar. Verkiezingen worden alleen gehouden indien er op een bepaald moment meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsten.
 
Bij beleidsbeslissingen van de school kan de MR op verschillende manieren invloed uitoefenen:

 1. voor een aantal besluiten is instemming van de MR vereist.
 2. voor een aantal besluiten is de school verplicht om advies van de MR in te winnen
 3. de MR heeft ook initiatiefrecht. Dit is ongeveer gelijk aan adviesrecht. De MR kan een punt aan de orde stellen en de schoolleiding dient dan binnen een bepaalde tijd, met argumenten omkleed, te reageren op de vragen of voorstellen van de MR.
 
Sinds de invoering van de nieuwe WMS ( Wet Medezeggenschap Scholen ) zijn veel instemming en adviesbevoegdheden voor ouders en personeel gescheiden. Waar voorheen vaker de hele raad bevoegdheden had, of waar de ene geleding instemmingsrecht had, de andere altijd adviesbevoegdheid had, is het nu zo geregeld dat ofwel de ouders, ofwel het personeel instemmingsrecht of adviesbevoegdheid hebben, c.q. heeft. Dit geldt niet voor alle bevoegdheden.
 
Instemming van de hele MR is noodzakelijk bij zaken als bijvoorbeeld:
 • Het schoolplan. Hierin geeft de school zijn visie en werkwijze weer.
 • Verandering van onderwijskundige doelstellingen.
 • Beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.
 • Opstellen van regels m.b.t. veiligheid en gezondheid binnen de school.
Een advies van de hele MR is noodzakelijk bij zaken als bijvoorbeeld
 • Veranderingen in de organisatie van de school.
 • Aanstelling en ontslag van de schoolleiding.
 • Toelatingsbeleid voor leerlingen.
 • Nieuwbouw of verbouwing van de school.
Instemming van de personeelsgeleding is bijvoorbeeld nodig bij
 • De formatie.
 • Nascholing van het personeel.
 • De taakverdeling.
Instemming van de oudergeleding is noodzakelijk bij bijvoorbeeld
 • De Schoolgids.
 • Onderwijstijd.
 • Beleid t.a.v. tussenschoolse opvang.

Beide geledingen hebben ook nog aparte adviesbevoegdheden. De volledige beschrijving van de werkzaamheden van een MR is gegeven in het medezeggenschapsreglement en statuut van Onderwijsstichting Movare. U kunt dat vinden op www.movare.nl .
Hier treft u het jaarverslag en het activiteitenplan van de MR aan.