Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging, waarin ouders samen met het team, zich inzetten om het onderwijs op school zo goed mogelijk te laten verlopen op een zo aangenaam mogelijke manier. Doelgroep van de oudervereniging: de kinderen!!
De oudervereniging organiseert zelf, of verleent medewerking aan, verschillende activiteiten tijdens en buiten schooltijd. Verder ondersteunt de oudervereniging activiteiten en/of behoeften financieel, zoals bv. het speeltoestel.

Functioneren van het bestuur:
Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal één oudervertegenwoordiger per groep. De bedoeling is dat ieder jaar weer nieuwe vertegenwoordigers uit groep 1 aan het algemeen bestuur worden toegevoegd. Immers vele handen maken licht werk. Ouders zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de een van de leden van het algemeen bestuur. De leden van het algemeen bestuur staan vermeld op de ledenlijst, en zijn ook bekend bij de groepsleerkrachten.
Bij de organisatie of uitvoering van activiteiten ontstaat soms de behoefte aan uitbreiding van het aantal ouders. Deelname aan een groep is vaak leuk en gezellig en bevordert de betrokkenheid. Ook niet-leden van het bestuur zijn dus van harte welkom om medewerking te verlenen! Zowel het dagelijks als ook het algemeen bestuur vergaderen minimaal zes keer per schooljaar. Minimaal 1 leerkracht neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur, onder andere om de communicatie tussen bestuur en team te bevorderen. Tijdens de vergadering worden onder andere werkgroepen geformeerd, activiteiten besproken en verder uitgewerkt of geëvalueerd.

Verzekering:
De oudervereniging heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle kinderen, leerkrachten en ouders, die de kinderen begeleiden, bijvoorbeeld bij gymlessen, zwemlessen, uitstapjes, excursies, wandelingen en dergelijke.
Deze verzekering geldt tijdens de schooluren en de kortste route van en naar school.
Ouders die een aanvullende 24-uren dekking wensen, kunnen dit doen via hun eigen verzekerings­maat­schap­pij.

Vervoer:
Mocht u aan de leerkracht te kennen geven, dat u kinderen per auto wilt vervoeren van en naar bepaalde activiteiten, kan dit alleen, indien u autogordels op de achterbank hebt en een inzittendenverzekering hebt afgesloten.

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Onze school vraagt van de ouders/verzorgers een bijdrage voor o.a. de volgende activiteiten:

Sinterklaas:
Samen met leden van het onderwijsteam organiseert de oudervereniging het sinterklaasfeest op school, waarbij de Sint met zijn Pieten natuurlijk niet ontbreekt.
Zij brengen voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 een cadeautje mee en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen een groepscadeau. Tevens mogen alle kinderen eenmaal de schoen zetten. Alle kinderen van de school worden op deze dag op speculaas en drank getrakteerd.
Op de dag dat de Sint de school bezoekt zijn de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 van harte welkom. De oudervereniging zorgt voor een kopje koffie of thee voor de bezoekende ouders.

Klassendag:
De oudervereniging ondersteunt de klassendag (een dag waar de kinderen werken rondom teambuilding) financieel.

Carnavalsmiddag op school:
De oudervereniging ondersteunt de carnavalsmiddag op school met een financiële bijdrage voor een versnapering of de invulling van de workshops.

Carnavalsoptocht:
Indien er voldoende animo is, lopen kinderen, leerkrachten en ouders mee in de kinderoptocht op carnavalszaterdag. De oudervereniging organiseert de optocht en ondersteunt deze financieel waar de bijdrage van de deelnemers onvoldoende blijkt.

Pasen:
Op Witte Donderdag of Goede Vrijdag  bezoekt de Paashaas de school. De paashaas zal op die dag, met hulp van diverse ouders, de vele bonte eieren verstoppen. Groepsgewijs gaan de kinderen op zoek naar de eieren en het befaamde gouden ei. De vinder van het gouden ei ontvangt van de paashaas een extra attentie. In elke groep vindt vervolgens een "tietschwedstrijd" plaats. De winnaar van elke groep, die ook een attentie van de paashaas ontvangt, gaat een competitie aan met de winnaars uit de andere groepen. Nadat de winnaars op het podium gestreden hebben, blijft er één "tietschkampioen" over. Die ontvangt uit handen (pootjes) van de paashaas de hoofdprijs.

1e H. Communie en Vormsel:
Deze kinderen krijgen van de oudervereniging een attentie aangeboden.

Koningsspelen/ sportdag:
De oudervereniging ondersteunt de Koningsspelen/ sportdag financieel.

Bibliotheek:
Op school bestaat de mogelijkheid voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om eenmaal per week een boek gratis te lenen. Het bibliotheekgebeuren wordt georganiseerd door de oudervereniging. Jaarlijks wordt, in nauw overleg met het team, het leesmateriaal aangevuld. Het benodigde geld hiervoor komt voor een deel uit een extra vergoeding die de school jaarlijks ontvangt bij een grotere afname van abonnementen op tijdschriften zoals Bobo, Hoy en Taptoe. Sinds 2014 zijn wij als school onderdeel van de bibliotheek Kerkrade voor wat betreft de boekjes voor groep 1 tot en met 4. Dit project waarbij de provincie Limburg een eenmalige subsidie heeft verstrekt heet De Bieb op School (DBos). Wij zijn de enige school in de gemeente Kerkrade die hierin participeren. Door de subsidie heeft de school een volledig gesaneerde en vernieuwde bibliotheek met bijna 1000 boekjes voor de beginnende lezertjes. Door de oudervereniging wordt ook een deel van de boeken gekocht. De boeken worden uitgeleend aan alle kinderen, hierbij wordt verschil gemaakt tussen lees- en prentenboeken. Voor de kinderen in groep 1 en 2 zijn er prentenboeken, die samen met de ouders gelezen kunnen worden. Dit om bij de kinderen zo vroeg mogelijk de interesse voor boeken te wekken. Dit zal het lezen bevorderen, wat voor de verdere ontwikkeling van ieder kind belangrijk is. Vanaf het moment dat de kinderen in leesniveau 2 lezen, meestal in groep 3, worden er aan de kinderen leesboeken uitgeleend.
De kinderen mogen de boeken maximaal twee weken in hun bezit hebben. Mocht uw kind het betreffende boek kwijtraken, dan zal de oudervereniging de kosten van het boek verhalen op de ouders. Indien de kosten de daaropvolgende week niet betaald worden, mag het kind geen boeken meer lenen uit de schoolbiblio­theek.

Eindejaarsbloemetje:
Mede dankzij de actieve hulp van veel ouders kan de oudervereniging heel wat werk voor de kinderen verzetten. Deze hulp is dan ook onontbeerlijk. Als dank hiervoor krijgen alle welwillende ouders, een bloemetje aangeboden tijdens het afscheidsfeest van de kinderen uit groep 8. Ook de biedt de oudervereniging de ouders en schoolverlaters de drank aan tijdens deze avond.
Als u de ouderbijdrage niet wenst te betalen, betekent dit dat er weinig ruimte overblijft voor de oudervereniging om activiteiten te ondersteunen dan wel te organiseren.
 
Na het lezen van al deze activiteiten en over de verzekering, zal het duidelijk zijn dat dit alles enorm veel geld kost. De voornaamste bron van inkomsten vormt de ouderbijdrage, die de ouders voor hun kind(eren) per schooljaar betalen. Voor het schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 12,50. Alle kinderen die na 01-01-2020 op school beginnen, betalen de helft van het bovenstaande bedrag, dus € 6,25.
Deze bijdrage is dan wel de hoofdbron van inkomsten, maar niet voldoende voor het bekostigen van alle activiteiten. Via het organiseren van andere activiteiten wordt getracht de financiële middelen te vergroten. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. In overleg met de directie en de MR is echter besloten om kinderen uit te kunnen sluiten van bepaalde activiteiten, indien er geen ouderbijdrage wordt betaald. Deze uitsluiting geschiedt in nauw overleg met team en directie.
Indien ouders of verzorgers in een situatie verkeren, dat zij het bedrag niet kunnen betalen, kunnen zij met de brief van het bestuur van de oudervereniging, inhoudende het verzoek om betaling van de bijdrage, zich wenden tot de Stichting Leergeld Parkstad. Het bedrag kan dan in overleg vergoedt worden. Ook kunt u altijd in zo'n situatie overleggen met de oudervereniging of de directie van de school. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangen de ouders/verzorgers een brief via de penningmeester. Hierin staat de betalingswijze vermeldt, overmaken kan in ieder geval op  rekeningnummer NL71RABO0191911240 ten name van Oudervereniging De Blokkenberg. Hierbij dient dan de voor- en achternaam van het kind(eren) en de groep waarin het kind(eren) zit vermeld te worden.