RK Bs. de Blokkenberg

Missie

 

Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit? Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:

 

‘Iedereen op de Blokkenberg heeft zijn eigen vorm en kleur: stralend en vol vertrouwen zullen we samen aan de toekomst bouwen. Dit doen we niet alleen maar met alle mensen om ons heen’.

 

We zijn een Rooms- Katholieke basisschool, die in ons voedingsgebied kinderen van 4 – 12 jaar op een actieve wijze tot brede ontwikkeling stimuleert, rekening houdend met eenieders mogelijkheden en mede ter voorbereiding op een passende plaats in het voortgezet onderwijs.

Onze school is dus gericht op resultaat, want we willen er uit halen wat er in zit. Hierdoor leggen we een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de, aan onze zorgen toevertrouwde, leerlingen. Die stevigheid ontstaat mede door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis (taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis etc.), maar ook om vaardigheden (gymnastiek, spel, dans, tekenen, handvaardigheid etc.) en gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling). De focus ligt bij de basisvakken rekenen en taal.

Visie

 

Visie heeft te maken met beelden en verwachtingen richting toekomst. Waar gaat het heen? Waar gaan wij heen? Hoe zien we ons zelf in de komende jaren? Welke kant willen wij als school opgaan? Wat willen we bereiken?

Het gaat bij het formuleren van onze visie dus om:

 

1.                            Waar gaat het heen?

2.                            Waar gaan wij heen?

3.                            Wat is nodig om te bereiken waar we voor willen gaan?

 

Ad 1:             Als wij de blik naar buiten richten, zijn de volgende ontwikkelingen voor onze school relevant:

a.         Moderne media spelen in de wereld van het kind een prominente rol.

b.         Maatschappelijke aandacht voor het vak Techniek en een toenemende aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden in het leren (zelfstandig leren, samenwerkend leren, zelfstandig plannen) en een toenemende invloed van leerlingen op hun eigen leerproces.

c.          Opbrengstgerichtheid als belangrijk thema voor het hele onderwijsveld.

Ad 2:            Waar gaan we dus voor:

a.      Voor een steviger plek voor ICT in ons onderwijsaanbod. Vooral het gebruik van zgn. smartboards of digiboards zal in toenemende mate onderdeel worden van het didactisch repertoire van leerkrachten.

b.      Voor het opwaarderen van het vak techniek, dat gezien de populatiekenmerken (zie hfd. 5) een prominenter plaats in ons onderwijsaanbod zal krijgen.

c.      Voor het verbeteren van de leesprestaties van onze leerlingen. We doen dit door deel te nemen aan het leesverbeteringsproject van MOVARE.

         In algemene zin willen we een school zijn die hoge verwachtingen waarmaakt. Een school waarin wij als schoolteam onze leerlingen ondersteunen om alles uit hun mogelijkheden te halen, mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak, waardoor bij alle belanghebbenden (kinderen, ouders, gemeente, stichting, inspectie) een positief beeld heerst. Die eigentijdsheid geven wij vorm door de structurele inzet van werkvormen m.b.t. hersenwerk, coöperatief leren en zgn. system tools.

Ad 3:            Wat is naar ons inzicht nodig om te bereiken waar we voor willen gaan:

a.         Onderwijskundig leiderschap dat schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling stimuleert

b.         Onderwijskundig leiderschap met specifieke aandacht voor personeelsontwikkeling door klassenconsultaties en een regelmatige gesprekscyclus

c.          Kwaliteitszorg die systematisch en cyclisch van aard is

d.         Een pedagogisch-didactische aanpak die zich kenmerkt door:

-          activiteit en zelfstandigheid van leerlingen

-          het stellen van ambitieuze doelen

-          doelgerichte lesaanpak

-          doelgerichte jaarprogrammering

-          effectieve inzet van tijd

-          effectief klassenmanagement

-          coöperatief leren

-          inspelen op de basisbehoeften relatie, competentie en autonomieIdentiteit

Onze basisschool is een rooms-katholieke basisschool. De katholieke gerichtheid krijgt een herkenbare invulling door wat we de kinderen meegeven:
-          Je bent waardevol, door wie je bent en met al je kwaliteiten!
-          Je hoeft niet perfect te zijn, dat is niemand!
-          Onze school is een gemeenschap!
-          Kijk niet op anderen neer!
-          Niemand leeft voor zichzelf!
-          ECO in plaats van EGO!
-          We laten geen gaven verloren gaan!
Deze katholieke gerichtheid betekent niet dat de school er is in dienst van de kerk. Wel verlenen wij loyale medewerking aan kerkelijke plechtigheden als communie en vormsel. Voor het overige heeft de school haar eigen verantwoordelijkheid. De godsdienstlessen worden in principe gegeven door de groepsleerkracht aan de hand van een door de school gekozen methode. Wel is er een intensievere samenwerking met de kerk in de periode van communie en vormsel. Wij benaderen het godsdienstonderwijs als één van de vele vakken die op onze school aan de orde komen. Het doel van deze godsdienstlessen is niet wervend of overtuigend, maar open. Open in de zin van waardering voor andere opvattingen en ook open in de zin van eventuele keuzes die het kind later in zijn leven wil maken. Die openheid komt ook tot uiting in het toelatingsbeleid dat we hanteren. Onze school biedt plaats aan ieder kind, ongeacht de gelovige of niet-gelovige achtergrond. We gaan er daarbij vanuit dat de katholieke grondslag van de school gerespecteerd wordt als ouders hun kind(eren) als leerling aanmelden.