Missie

Movare staat voor onderwijs waaraan alle kinderen mogen en kunnen meedoen, op maat voor elk kind. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. "Samen in beweging".
BLOKKENBERG missie:
Het begrip missie heeft te maken met ons bestaansrecht. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor staan we? Wat zijn onze waarden? Waarom zijn we er en wat willen we met ons onderwijs betekenen voor de buurt, de regio en de samenleving als totaliteit?
Wij hebben de kern van onze missie in de volgende zin gegoten:
"Iedereen op de Blokkenberg heeft zijn eigen vorm en kleur: stralend en vol vertrouwen zullen we samen aan de toekomst bouwen. Dit doen we niet alleen maar met alle mensen om ons heen."
Onze school is dus gericht op het leggen van een stevige basis voor de verdere ontwikkeling van de aan onze zorgen toevertrouwde leerlingen. Die stevigheid ontstaat door de aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Het gaat op onze school dus niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en attitude Dit binnen een context waarin het woord 'samen' een belangrijke rol speelt en de focus ligt op de basisvakken rekenen en taal. Onze school biedt pedagogisch gezien een prettige, veilige omgeving voor kind en leerkracht, waar iedereen zich gewaardeerd voelt. We doen dat door de kinderen serieus te nemen en hen te leren op te komen voor zichzelf met daarbij ook oog te hebben voor de ander.
Door middel van gesprekken met leerkrachten en leerlingen wordt de week geëvalueerd en wordt overlegd hoe bepaalde dingen anders en beter zouden kunnen of moeten en natuurlijk wat wél goed is gegaan. Hierdoor wordt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen gestimuleerd. Leidend zijn hierbij de basisbehoeften die Luc Stevens al in 1997 formuleerde: autonomie, relatie en competentie.

-    Autonomie door zelf verantwoordelijk voelen, uitgaande van de sterke kanten en bewust van de minder sterke kanten. Trots zijn op wie je bent!

-    Relatie verwijst naar zelf relaties kunnen aangaan. Vaardigheden en competenties ontwikkelen is nodig om die onderlinge relaties vorm te geven.
-    Competentie wil zeggen dat de leerling zich bekwaam voelt dat hij in de klas de indruk heeft dat hij kan wat er van hem gevraagd wordt.
(zie uitgebreidere informatie in ons schoolplan)