SWPBS

De kern van SWPBS
 • Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden
 • Voor alle leerlingen en schoolmedewerkers
 • Basiswaarden van de school vertaald naar prosociaal gedrag
 • Veilige, positieve leeromgeving
 • Structurele bekrachtiging van gewenst gedrag
 • Duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag
 • Gedragsregistratie en sturing op gedrag
 • Actieve samenwerking met de ouders
 • Jeugdzorg in de school
 • Begeleiding door SWPBS-coach
 • Borging door kwaliteitssysteem en onderzoek

De kern van SWPBS, namelijk het concretiseren van waarden in gedragsveranderingen, kan niet zonder de ouders. Door als ouders en school gezamenlijk dezelfde waarden en gedragsverwachtingen uit te dragen, worden kinderen extra gestimuleerd om hierin mee te gaan. Dit draagt zowel op school als thuis bij aan een veilige, positieve opvoedingsomgeving.

Een goede samenwerking tussen school en ouders heeft een duidelijke meerwaarde. Dit geldt voor praktische zaken, zoals goede afspraken over huiswerk en extra hulp van ouders in de klas. Maar ook als het (tijdelijk) minder goed gaat met een kind is een gelijkwaardige samenwerking belangrijk. Samen met de ouders wordt gezocht naar de beste manier om de leerling te ondersteunen en er weer bovenop te helpen. Leerkracht en ouders kunnen bijvoorbeeld samen manieren bedenken om thuis bepaalde leerstof te oefenen. Een andere vorm van samenwerking is een gezamenlijke aanpak met betrekking tot storend gedrag, door bijvoorbeeld dezelfde feedback en sancties toe te passen.

De school betrekt ouders op een positieve manier bij het onderwijs van hun kind. Dat kan op verschillende manieren. Zo zijn er ouderavonden om de ouders te informeren over de waarden die hun kind op school leert. Hierbij wordt ook samen nagedacht over manieren waarop ouders zelf het positieve gedrag van hun kind thuis kunnen stimuleren. Ook in de dagelijkse contacten wordt op SWPBS-scholen veel aandacht besteed aan het actief opbouwen en onderhouden van een positief contact met alle ouders.

Er wordt extra aandacht besteed aan ouders voor wie schoolbetrokkenheid een moeilijke opgave is. Voor deze ouders is het lastig om een actieve bijdrage te leveren aan de schoolcarrière van hun kind door persoonlijke problemen of onvoldoende kennis. Samen met deze ouders worden manieren gezocht om hun betrokkenheid bij de school te vergroten. Behalve hun kind, kunnen ook de ouders hier voordeel van hebben. Zij voelen zich meer gesteund door de school en hebben een groter vertrouwen in de kansen die de school hun kind biedt.

Meer informatie vindt u op: http://www.swpbs.nl/